Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Little Vintage Doll, gevestigd te Beetgum

Versie geldig vanaf 01-09-2013

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Little Vintage Doll. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de site van de webwinkel van Little Vintage Doll.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Little Vintage Doll behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Little Vintage Doll erkend.

Artikel 2. Levering
2.1 Little Vintage Doll streeft ernaar uw bestelling binnen drie werkdagen na ontvangst van uw betaling te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (b.v. bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 30 dagen na plaatsing van uw bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
2.2 Wanneer de koper een order heeft geplaatst en de levertermijn wijkt af van de in de webwinkel vermelde levertermijn, neemt Little Vintage Doll contact op met de koper. Indien de afwijkende levertermijn problemen oplevert voor de koper heeft deze het recht de overeenkomst kosteloos te laten ontbinden. Na ontbinding wordt het reeds betaalde bedrag z.s.m. en uiterlijk binnen 10 dagen door Little Vintage Doll op de rekening van de koper teruggestort. Little Vintage Doll kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge hiervan.
2.3 Mogelijke claims op externe schades door fabricagefouten of beschadigingen vervallen 7 dagen na leverdatum.


2.3 Aan de leveringsplicht van Little Vintage Doll zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Little Vintage Doll geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de site genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Op al onze verzendingen zijn de algemene voorwaarden van Post NL van toepassing. http://www.postnl.nl/tarieven/pakketten/
2.6 Een pakket kan op meerdere wijzen verzonden worden. Bij een bestelling kan aangegeven worden of het standaard (Nederland brievenbus post tot 2 KG) of met track en trace code (Nederland Paketten Track & Trace) cq aangetekend (Nederland Brievenbus post tot 2 KG Aangetekend) verzonden, moet worden. Verzending van een bestelling zonder Track & Trace is op risico van de klant. Bij het beschadigen of niet aankomen van je bestelling is Little Vintage Doll in dat geval niet aansprakelijk. Verzendkosten zijn in alle gevallen voor rekening van de klant.
2.7 Little Vintage Doll houdt zich bij onder 7.5 bedoelde het recht voor extra kosten in rekening te brengen. Namelijk als gekozen is voor “Nederland Brievenbus post tot 2 KG” of “Nederland Brievenbus post tot 2 KG Aangetekend” en het niet mogelijk is de bestelling anders dan via “Nederland Paketten Track & Trace” te verzenden. Voor de verzending plaatsvindt, wordt de koper op de hoogte gebracht van deze mogelijke extra kosten. De bestelling wordt pas verzonden na betaling van de extra verzendkosten. De klant heeft in dit geval het recht om af te zien van de koopovereenkomst. Koper dient dit uiterlijk binnen 7 dagen na bekendmaking van de extra verzendkosten kenbaar te maken aan Little Vintage Doll.
2.8 Voor verzendingen buiten Nederland, maar binnen Europa gelden de tarieven van Post NL voor Europa.
2.9 Voor verzendingen buiten Europa gelden de tarieven van Post NL voor buiten Europa.
2.10 Voor 2.8 en 2.9 gelden de zelfde beperkingen als gesteld in 2.7.

Artikel 3: Overeenkomsten
3.1 De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de koper het aanbod gedaan door Little Vintage Doll accepteert en het bestelproces zoals aangegeven op de website heeft doorlopen en afgesloten met een verzonden bestelling.
3.2 In geval van overmacht kan Little Vintage Doll de bestelling annuleren. De betaling wordt dan teruggestort binnen 2 weken na het bericht van annulering.
3.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Little Vintage Doll slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
3.4 Aanbiedingen van Little Vintage Doll gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.5 Little Vintage Doll kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
3.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 3.7 Little Vintage Doll is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie aan te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit o.v.v. de reden aan de koper medegedeeld.

Artikel 4: Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Little Vintage Doll heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Little Vintage Doll. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Little Vintage Doll er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Artikel 5: Prijzen

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten. Kennelijke typefouten worden voorbehouden. De totaalprijs, inclusief verzendkosten en eventuele andere bijkomende kosten, wordt aan u getoond voordat u de bestelling definitief plaatst.
5.2 Voor bestellingen binnen Nederland hanteert de Little Vintage Doll de Post NL tarieven. De definitieve verzendkosten worden voordat u de bestelling plaatst aan u getoond. Voor verzending naar het buitenland gelden de buitenland tarieven van Post NL. Zie ook: http://www.postnl.nl/tarieven/pakketten/ en art. 2.5 t/m 2.10 van deze Algemene Voorwaarden.
5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, zulks als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.
5.4 Little Vintage Doll kan op ieder gewenst moment prijzen en tarieven wijzigen. Met uitzondering van de op dat moment afgesloten koopovereenkomsten.
5.5 Alle aanbiedingen en prijsopgaven gedaan door Little Vintage Doll zijn vrijblijvend, tenzij door Little Vintage Doll schriftelijk of per e-mail anders vermeld. Een offerte of aanbieding gedaan door Little Vintage Doll heeft een geldigheidsduur van 10 dagen, tenzij anders vermeld. De aanbiedingen op de site zijn geldig zolang de voorraad strekt en zoals weergegeven op de site.

Artikel 6: Betalingen
6.1 Betaling van een bestelling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.
Betaling is mogelijk door:
a) Betaling vooruit middels overboeking per bank of giro. De betaling dient volledig binnen 5 dagen na orderdatum door Little Vintage Doll te zijn ontvangen op het in de orderbevestiging vermelde rekeningnummer, waarna de bestelling zal worden verzonden;

b) Zelf afhalen van uw bestelling. U betaald contant bij levering van uw bestelling. Afhalen van uw bestelling geschiedt op afspraak. Graag gepast betalen.

6.2 Indien gebruik wordt gemaakt van artikel 6.1, sub a, en er zonder opgaaf van redenen nog geen betaling bij Little Vintage Doll is binnengekomen, ontvangt u van ons een herinneringsmail. Indien u niet binnen drie dagen na de herinneringsmail reageert vervalt de overeenkomst. Uw bestelling wordt gedurende deze termijn gereserveerd.

Artikel 7: Retourzending
7.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Wel moet aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan;

a) De koper Little Vintage Doll binnen de bovengenoemde termijn hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte stelt en de betreffende bestelling binnen 30 dagen aan Little Vintage Doll retourneert.
b) De artikelen nog in originele staat van verzending zijn en voorzien van aangehechte labels en originele verpakking en onbeschadigd worden geretourneerd.

7.2 U bent gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retourzendingen die u per
post verzendt dienen voorzien te zijn van voldoende frankering. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd. De retourkosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de koper.

7.3 Indien voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 7.1 wordt het totaalbedrag van de geretourneerde goederen, maar exclusief retourkosten, door Little Vintage Doll binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending op de rekening van de koper teruggestort.

7.4 Het recht op teruggave geldt niet voor maatwerk, seizoensartikelen of door Little Vintage Doll bewerkte producten op verzoek van de koper.
7.5 Het strekt in alle gevallen tot aanbeveling vooraf contact op te nemen met Little Vintage Doll om te overleggen over mogelijke alternatieve oplossingen.

Artikel 8: Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen, zoals foto’s, tekeningen etc., en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de internetsite van Little Vintage Doll gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9: Geldigheid Algemene Voorwaarden
9.1 Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 10: Toepasselijk recht aansprakelijkheid en garantie
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waar deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Eventuele aansprakelijkheid van Little Vintage Doll tegenover de koper m.b.t. een afgesloten overeenkomst beperkt zich tot het maximum van het bedrag in de overeenkomst. Little Vintage Doll is niet verantwoordelijk voor welke gevolgschade dan ook.

10.3 Little Vintage Doll aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, verkeerd gebruik of misbruik van de door Little Vintage Doll geleverde producten.

10.4 Indien Little Vintage Doll door overmacht een verplichting niet kan nakomen wordt de betreffende verplichting voor de duur van de overmacht opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan; alle van buiten komende oorzaken waarop Little Vintage Doll geen invloed heeft. In dat geval zal de koper hiervan door Little Vintage Doll in kennis worden gesteld. Indien het nakomen van de overeenkomst onmogelijk is geworden, heeft Little Vintage Doll het recht de overeenkomst te ontbinden. De koper kan Little Vintage Doll niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen hiervan.
10.5 Het strekt in alle gevallen tot aanbeveling vooraf contact op te nemen met Little Vintage Doll om te overleggen over mogelijke alternatieve oplossingen.

Artikel 11: Wijzigingsrecht, Juistheid van gegevens
11.1 Hoewel Little Vintage Doll ernaar streeft de informatie op haar website correct en actueel te houden, zijn fouten en onjuistheden niet geheel uit te sluiten. Kleuren van producten en stoffen op de foto’s kunnen enigszins afwijken van de werkelijke kleuren.

11.2 Little Vintage Doll is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten en onjuistheden en/of de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
11.3 Little Vintage Doll is niet verantwoordelijke voor informatiebronnen op de site die door derden worden aangeboden en onderhouden en derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie.
11.4 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Little Vintage Doll behoudt zicht het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.,

Artikel 12: Privacy
12.1 De persoonlijke gegevens die nodig zijn om een bestelling te plaatsen worden niet aan derden verstrekt.
12.2 Little Vintage Doll maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 13: Auteursrecht
13.1 Niets van deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Little Vintage Doll. Alle kledingontwerpen, patronen en illustraties zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik, reproductie of verspreiding van deze ontwerpen, patronen en illustraties, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Little Vintage Doll, is verboden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.